กิจกรรม

DSC_2426

การอบรมพัฒนาบุคลากรภายใน

บริษัท ฮงฮวด จำกัด จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ  ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ Centra Central Station Hotel Bangkok Hotel บรรยายโดย พลอากาศตรี นายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ โดยเป็นการรวบรวมแนวคิดที่ตกผลึกล่าสุด เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ที่เป็นสากล สำหรับความเชื่อทางศาสนา และทุกเพศ ทุกวัย ที่หลากหลาย เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์อย่างถ่องแท้ และ คุณ พิษณุ สุรชัยกุลวัฒนา ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งใน...