เกร็ดความรู้

original-1440574820778

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าด้วยโทรศัพท์มือถือ

 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ www.honghuatshop.com ด้วยโทรศัพท์มือถือ 1. ลูกค้าเข้าไปที่ www.honghuatshop.com (ตามรูปด้านล่าง)   2.ให้ลูกค้าเลือกเมนู " QUICK LINKS" ทางด้านบน เพื่อเข้าสู่เมนู ในการสมัครสมาชิก จะปรากฎรูปตามด้านล่าง    3.ให้ลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบคำว่า "Register" ให้กรอกชื่อ และนาม สกุล พร้อมทั้ง Email และ รหัส (password) ที่ลูกค้าใช้อยู่...
LOGO EXCISE DPTM

ผสมน้ำหอมขาย อย่าลืมจดแจ้งกับกรมสรรพสามิต

  น้ำหอมเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 15 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีของตัวสินค้าประกอบด้วย ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า ผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด ผู้ดัดแปลงรถยนต์ (ม.144 เบญจ) เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (ม.42) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันตั้งขึ้นใหม่ โดยการควบเข้ากัน หรือผู้ประกอบอุตสาหกร...