เกร็ดความรู้

LOGO EXCISE DPTM

ผสมน้ำหอมขาย อย่าลืมจดแจ้งกับกรมสรรพสามิต

  น้ำหอมเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 15 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีของตัวสินค้าประกอบด้วย ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า ผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด ผู้ดัดแปลงรถยนต์ (ม.144 เบญจ) เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (ม.42) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันตั้งขึ้นใหม่ โดยการควบเข้ากัน หรือผู้ประกอบอุตสาหกร...