การอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ

บริษัท ฮงฮวด จำกัด จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ

ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ Centra Central Station Hotel Bangkok Hotel บรรยายโดย

  1. พลอากาศตรี นายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ โดยเป็นการรวบรวมแนวคิดที่ตกผลึกล่าสุด เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ที่เป็นสากล สำหรับความเชื่อทางศาสนา และทุกเพศ ทุกวัย ที่หลากหลาย เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์อย่างถ่องแท้
  2. และ คุณ พิษณุ สุรชัยกุลวัฒนา ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรมากประสบการณ์ของบริษัทฯ 40 กว่าปี เป็นผู้เล่าแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อองค์กร และตนเอง กับสภาพปัจจุบัน
Visitors: 994,845